1546850057 เข้าชม : 479 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ได้จัดโครงการอบรมการใช้ระบบอ่านหนังสือออนไลน์สำหรับห้องสมุดประชาชนและการซ่อมบำรุงหนังสือห้องสมุดประชาชน  สำหรับบรรณารักษ์/ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยและครู กศน.  ในระหว่างวันที่  7-8 มกราคม 2562  ณ กศน.อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน  42  คน  เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานการศึกษาตามอีธยาศัยให้ทันยุคไทยแลนด์ 4.0